Skip to main content


Manteniment i millora dels espais verds

mantenimiento integral

Comprèn els treballs de conservació i manteniment de tots els parcs i zones enjardinades de les vies públiques (jardins, places, parterres, mitjanes, illes, jardineres, tanques vegetals, correcans...) de la ciutat.

Es duen a terme, principalment i a la majoria dels espais, les següents tasques:

  • Neteges i retirada de residus de jardineria
  • Segues / desbrossades
  • Tractaments Fitosanitaris i herbicides
  • Adobats - Retalls d’arbust - Recs
  • Reposicions d’arbust i planta